میز خدمت فناوری

فرم نظرسنجی میز خدمت حوزه مدیریت توسعه فناوری سلامت

تا چه میزان از ارئه خدمات در میز خدمت رضایت دارید؟