ارایه خدمات آزمایشگاهی به شرکت های فناور عضو مرکز رشد

عنوان خدمت: ارایه خدمات آزمایشگاهی به شرکت های فناور عضو مرکز رشد

شناسه: 10000600211

نوع خدمت: فناوری

شرح خدمت:

واحدهای فناور عضو مرکز رشد می‌توانند با ارایه درخواست از خدمات آزمایشگاهی به شرح زیر بهره مند شوند. پس از ارائه درخواست، طی فرآیند مدون همکاران مرکز مراحل اداری را پیگیری کرده و نتیجه نهایی به فناوران ابلاغ می‌گردد.

· فناوران غیر هیات علمی دانشگاه امکان استفاده از امکانات و تجهیزات آزمایشگاه جامع دانشگاه (با حفظ شرایط و قوانین جاری دانشگاه) مطابق با تعرفه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه را خواهند داشت.

·  فناوران هیات علمی دانشگاه، مشابه با اعضا هیات علمی دانشکده ای که تجهیزات در آن مستقر است با  حفظ شرایط و قوانین جاری در دانشکده(حفظ حق و حقوق دانشگاه) می‌توانند از امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی استفاده نمایند و از امکانات آزمایشگاه جامع تحقیقات استفاده بهینه نمایند. 

  

مدارک لازم برای انجام خدمت:

-       فرم تکمیل شده درخواست

 

مراحل گردش کار:

1.     ارایه درخواست واحد فناور به ایمیل واحد شرکت ها به نشانی startup@kums.ac.ir

2.     بررسی درخواست در مرکز رشد

3.     اعلام نتیجه بررسی به فناور از طریق ایمیل

در صورت موافقت مرکز رشد با درخواست شرکت فرایند دریافت خدمات آزمایشگاهی بصورت زیر ادامه پیدا خواهد کرد:

4.    معرفی فناور به دانشکده/ مرکز تحقیقاتی مربوط 

 

نام کارشناسان: خانم ها زهره اوجی- دکتر سیده صبا میرزایی

تلفن تماس: 99- 08338214398 (داخلی 7)

back