اخذ و تشکیل پرونده کد اقتصادی و ارزش افزوده

عنوان خدمت: اخذ و تشکیل پرونده کد اقتصادی و ارزش افزوده

شناسه: 10000600210

نوع خدمت: فناوری

شرح خدمت:

کد اقتصادی شماره ی منحصر به فرد 12 رقمی است که توسط سازمان امور مالیاتی به فعالان اقتصادی واجد شرایط تخصیص داده می شود. هر شرکتی از تاریخ ثبت آن به مدت 2 ماه زمان دارد تا با مراجعه به اداره ی دارایی مستقر در محدوده ی فعالیت خود، نسبت به تشکیل پرونده ی مالیاتی و اخذ کد اقتصادی اقدام نماید. چنانچه شرکت ها جهت اخذ کد اقتصادی اقدام ننمایند از معافیت های مالیاتی ماده ی 105 قوانین سازمان مالیاتی کشور محروم خواهند شد. شرکت های فناور عضو مرکز رشد می‌توانند از خدمات اخذ و تشکیل پرونده کد اقتصادی و ارزش افزوده که در شبکه خدماتی مرکز رشد توسط شرکت های همکار مرکز رشد ارایه می‌شود با تعرفه مصوب بهره‌مند شوند. این خدمت تنها برای شرکت‌هایی که در استان کرمانشاه مستقر هستند قابل ارائه است.

 

مدارک لازم برای انجام خدمت:

1.      فرم تکمیل شده درخواست

2.      آگهی تاسیس (نسخه دارایی) داشتن شناسه ملی الزامی است.

3.      کپی اظهارنامه شرکت

4.      فرم تکمیل شده درخواست جهت اختصاص کد اقتصادی و تشکیل پرونده

5.      ارایه گواهی امضاء دارندگان حق امضاء از دفترخانه اسناد رسمی

6.      تکمیل دو برگ اطلاعات هویتی دریافتی از اداره دارایی

7.      کپی شناسنامه و کارت ملی اعضاء و هیئت مدیره

8.      کپی اساسنامه

9.      کپی سند مالکیت محل شرکت (منوط بر اینکه محل شرکت به نام یکی از اعضاء اصلی هیات مدیره یا خویشاوند درجه یک پدر، مادر، همسر) به همراه فرم اقرارنامه ثبت شده در دفترخانه - قبض تلفن محل یا تاییده کد پستی کپی و تاییده  اجاره نامه تایید شده توسط اداره امور مالیاتی ( اگر محل شرکت اجاره می باشد)

10.  کپی روزنامه رسمی آگهی تاسیس شرکت

11.  کپی تقاضانامه شرکت

12.  کپی شرکتنامه

 

مراحل گردش کار:

1.      ارسال فرم تکمیل شده درخواست به ایمیل واحد شرکت ها به نشانی startup@kums.ac.ir

2.      معرفی شرکت متقاضی به شرکت همکار

3.      تحویل و تکمیل مدارک فوق الذکر به نماینده شرکت همکار

4.      انجام فرآیند کار توسط نماینده شرکت همکار از طریق اداره ثبت شرکت ها طی حداکثر یک هفته

5.      اطلاع به متقاضی و واحد شرکت ها

 

نام کارشناسان: خانم ها زهره اوجی- دکتر سیده صبا میرزایی

تلفن تماس: 99- 08338214398 (داخلی 7)

back