فناوران برتر دانشگاه سال 1399

 

شرکت فناور برتر

111
شرکت تاوا ابتکار پاکان

234

2222
شرکت آذین ابتکار ماد

452354

2525
شرکت فرآوردهای طب سنتی نیکا

25r42فناور برتر

12312
دکتر میثم سیاه منصوری

234

دکتر الهام ارکان
1312312
دکتر سمیرا جعفری


            مخترع برتر                                  فعال ارتباط با صنعت برتر                           کارگزار برتر فناوری         

df3
نیما حاجیان
b344
احمد تاجه میری
3321
رابط شرکت: فیروزه کریمی

 

ارتباط با صنعت و جامعه

 

 


مالکیت فکری

 

آیین نامه حمایت از اختراع بین المللی آیین نامه حمایت از اختراع بین المللی

فرم های درخواست متقاضیان دارای گواهینامه ثبت اختراع فرم های درخواست متقاضیان دارای گواهینامه ثبت اختراع


مرکز رشد

 

        آیین نامه ها و شیوه نامه ها


توسعه فناوری

مرکز رشد

مجازی کسب و کار فن معنوی تحقیقات