پلمب دفاتر قانونی

عنوان خدمت: پلمب دفاتر قانونی

شناسه: 10000600214

نوع خدمت: فناوری

شرح خدمت:

لازم است تمامی شرکت های فناور در پایان هر سال مالی نسبت به پلمب دفاتر قانونی خود اقدام کنند. دفاتر قانونی هر شرکت برای اینکه موردقبول اداره مالیات قرار بگیرند و قابل استناد باشند باید در اسفند ماه هرسال پلمب شده و به امضای نماینده اداره ثبت برسد. درصورتی که دفاتر قانونی پلمب نشده باشند برای بازرسین مالیاتی فاقد اعتبار خواهند بود. شرکت های فناور عضو مرکز رشد فناوری سلامت می‌توانند از خدمات پلمب دفاتر قانونی در شبکه خدماتی مرکز رشد که توسط شرکت های همکار مرکز رشد ارایه می‌شود، با تعرفه مصوب بهره مند شوند.

قبل از استفاده از دفتر، نماینده اداره ثبت، دفاتر بازرگانی شرکت  را مهر، امضا و شماره گذاری می‌کند. سپس می‌بایست اظهارنامه پلمب دفاتر تکمیل شده و به تایید نماینده ثبت برسد. در ادامه دو طرف دفتر با مهر وزارت داگستری ممهور می‌شود به طوری که امکان جابجایی و دست بردن در صفحات وجود ندارد و دفاتر قانونی شرکت آماده استفاده و ثبت رویدادهای مالی شرکت است. در پایان سال حتی اگر  شرکت هیچ گونه فعالیت اقتصادی نداشته باشد و دفاتر سفید باشند نیز باید تحویل اداره مالیات شوند.

 

مدارک لازم برای انجام خدمت:

1.      فرم تکمیل شده درخواست

2.      روزنامه رسمی هیات مدیره شرکت

3.      کپی کارت ملی اعضاء اصلی هیات مدیره

4.      مهر و امضاء اظهارنامه ثبت شده در سامانه

 

مراحل گردش کار:

1.      ارسال فرم تکمیل شده به ایمیل واحد شرکت ها به نشانی startup@kums.ac.ir

2.      معرفی شرکت متقاضی به شرکت همکار

2-    تحویل مدارک فوق الذکر به نماینده شرکت همکار

3-    انجام فرآیند کار توسط نماینده شرکت همکار از طریق اداره ثبت شرکت ها

4-    اطلاع به متقاضی و واحد شرکت ها

 

نام کارشناسان: خانم ها زهره اوجی- دکتر سیده صبا میرزایی

تلفن تماس: 99- 08338214398 (داخلی 7)

back