تشکیل پرونده تامین اجتماعی و اخذ کد کارگاهی

عنوان خدمت: تشکیل پرونده تامین اجتماعی و اخذ کد کارگاهی

شناسه: 10000600213

نوع خدمت: فناوری

شرح خدمت:

 هر شرکتی پس از شروع فعالیت در صورت بکارگیری نیروی کار می‌بایست با مراجعه به نزدیکترین شعبه تأمین اجتماعی و گرفتن کد کارگاهی، افراد شاغل در شرکت خود را بیمه نماید. شـعبه تأمین اجتماعـی پـس از انجـام مراحل اداری، از محـل مربوطه بازرسـی به عمل آورده و پس از شناسـایی کارگاه و تعداد افراد شـاغل در آن و در صـورت احـراز فعـال بـودن کارگاه، حداکثر تا 30  روز اقـدام بـه صـدور کد کارگاهـی و اعلام آن بـه واحـد درآمد شـعبه جهت تشـکیل پرونده کارگاهی خواهد نمود. شرکت های فناور عضو مرکز رشد می‌توانند از خدمات تشکیل پرونده تامین اجتماعی و اخذ کد کارگاهی که در شبکه خدماتی مرکز رشد توسط شرکت های همکار مرکز  رشد ارایه می‌شود با تعرفه مصوب بهره مند شوند.

 

مدارک لازم برای انجام خدمت:

1.      فرم تکمیل شده درخواست

2.      اساسنامه شرکت  

3.      روزنامه رسمی هیات مدیره شرکت

4.      کپی کارت ملی و شناسنامه مدیر عامل شرکت

5.      کپی کارت ملی و شناسنامه افرادی که بیمه می‌‎شوند.

 

مراحل گردش کار:

1.      ارسال فرم درخواست به مرکز رشد به آدرس  startup@kums.ac.ir

2.      معرفی شرکت متقاضی به شرکت همکار

3.      تحویل مدارک فوق الذکر به نماینده شرکت همکار

4.      هماهنگی از سوی شرکت همکار جهت تکمیل فرم بازرسی اداره تامین اجتماعی توسط شرکت متقاضی

5.      ارایه فرم تکمیل شده به اداره تامین اجتماعی توسط نماینده شرکت همکار

6.      انجام بازرسی توسط نماینده اداره تامین اجتماعی

7.      دریافت کد کارگاهی توسط شرکت همکار

8.      اطلاع به متقاضی و واحد شرکت ها

 

نام کارشناسان: خانم ها زهره اوجی- دکتر سیده صبا میرزایی

تلفن تماس: 99- 08338214398 (داخلی 7)

back