مشخصات شرکت

نام شرکت : تریتا پیشه شیلان

مدیر عامل : دکتر بابک ایمانی

خدمات

 

جدول 1: هزینه خدمات طراحی، برنامه نویسی و مشاوره شرکت تریتا پیشه شیلان در سال 1399

مطابق جدول 2

نقشه کشی  با نرم افزار

به ازای هر ساعت مشاوره 100 هزار تومان

مشاور برای تولید نمونه اولیه

یک درصد مبلغ کل طرح

تهیه دفترچه تولید و مشاوره راه اندازی

هزینه ثابت هر پروژه دویست هزار تومان، به اضافه هر خط برنامه سه هزار تومان

MATLAB برنامه نویسی با نرم افزار

هزینه ثابت هر پروژه یک میلیون تومان، به اضافه هر خط برنامه پنج هزار تومان

PLC برنامه نویسی

هزینه ثابت هر پروژه دویست هزار تومان، به اضافه هر خط برنامه سه هزار تومان

ARDUINO  وAVR برنامه نویسی

5/0 درصد کل طرح

EXCEL نوشتن طرح توجیهی در نرم افزار

هزینه ثابت هفتصد و پنجاه هزار تومان به اضافه هرمتر مربع سه هزار تومان

هوشمندسازی گلخانه

 

    

جدول2: هزینه طراحی و نقشه کشی با نرم افزار

پیچیدگی مرتبه سه

پیچیدگی مرتبه دو

پیچیدگی مرتبه یک

 

30 هزار تومان

20 هزار تومان

10 هزار تومان

به ازای هر سطح روی قطعه

 

هزینه فیلت هر لبه یک سوم سطح حساب می‌شود

به ازای هر ساعت حضور کارفرماجهت تغییرات نمونه صد هزار تومان دریافت می‌شود

مونتاژهر دو قطعه 30 هزار تومان( بعنوان مثال هزینه مونتاژ سه قطعه 60 هزار تومان است)

اطلاعات تماس