اختصاص فضای فیزیکی دفتر کار به شرکت های فناور عضو مرکز رشد

عنوان خدمت: اختصاص فضای فیزیکی دفتر کار به شرکت های فناور عضو مرکز رشد

شناسه: 10000600219

نوع خدمت: فناوری

شرح خدمت:

شرکتهای فناور عضو مرکز رشد می‌توانند از  فضاهای موجود در مرکز رشد فناوری سلامت جهت دفتر کار با امکاناتی همچون کامپیوتر، اینترنت، میز و صندلی و سالن جلسات استفاده نمایند. پس از ارائه درخواست، طی فرآیند مدون همکاران مرکز مراحل اداری را پیگیری کرده و نتیجه نهایی به شرکت های فناور ابلاغ می‌گردد. متراژ فضا با توجه به نیاز شرکت و امکانات مرکز رشد اختصاص می‌یابد. هزینه استفاده از فضا بر اساس تعرفه های مصوب شورای فناوری دانشگاه بصورت سالیانه تعیین می‌گردد. در سال جاری بابت هر متر مربع فضای دفتر کار، مبلغ ده هزار تومان اجاره بها مصوب گردیده است.

 

مدارک لازم برای انجام خدمت:

1.     تکمیل فرم درخواست استقرار شرکت فناور

 

مراحل گردش کار:

1.      ارسال درخواست شرکت فناور به ایمیل واحد شرکت ها به نشانی startup@kums.ac.ir

2.      بررسی درخواست در مرکز رشد

3.      اعلام نتیجه بررسی به شرکت فناور از طریق ایمیل

در صورت موافقت مرکز رشد با درخواست شرکت فرایند اختصاص فضای دفتر کار بصورت زیر ادامه پیدا خواهد کرد:

4.      تحویل مدارک شرکت فناور به کارشناس حقوقی مرکز (خانم ناهید حسینی)

5.      بررسی مدارک و انعقاد قرارداد استقرار 3 (قرارداد می‌بایست توسط کسانی که مطابق اساسنامه شرکت حق امضا دارند، منعقد شود)

6.      ارجاع قرارداد به واحد پذیرش شرکت‌ها و شرکت فناور

7.      تکمیل فرم صورتجلسه تحویل فضای دفتر کار

8.      اختصاص فضای دفتر کار به شرکت فناور

 

نام کارشناسان:  خانم ها زهره اوجی- دکتر سیده صبا میرزایی

تلفن تماس: 99- 08338214398 (داخلی 7)

back