تهیه اظهارنامه مالیات بر عملکرد

عنوان خدمت: تهیه اظهارنامه مالیات بر عملکرد

شناسه: 10000600217

نوع خدمت: فناوری

شرح خدمت:

شرکت ها می بایست حداکثر تا ۴ماه پس از پایان سال مالی (31/4/**) اظهارنامه مالیاتی عملکرد خود را تهیه وبه سازمان امور مالیاتی ارسال نمایند. در غیر اینصورت مشمول جرایم و تبعات قانونی خواهند شد. از آنجا که تهیه و ارسال اظهارنامه مالیاتی برای شرکت ها کاری وقت گیر می باشد، می‌توانند از خدمات تهیه اظهارنامه مالیاتی که در شبکه خدماتی مرکز رشد توسط شرکت های همکار مرکز رشد ارایه می‌شود با تعرفه مصوب بهره مند شوند.

 

مدارک لازم برای انجام خدمت:

1.   فرم تکمیل شده درخواست

2.  اطلاعات تشکیل پرونده مالیاتی (شامل کد اقتصادی، شناسه ملی شخص حقوقی،کد رهگیری پیش ثبت نام و مشخصات اداره کل مالیاتی، شماره واحد مالیاتی، کلاسه پرونده مالیاتی (

3.  تراز آزمایشی کل و معین به تاریخ پایان دوره مالی  (قبل وبعداز بستن حسابهای موقت)

4.  صورت بهای تمام شده کالای ساخته شده و فروش رفته

5.  صورت گردش مواداولیه، گردش کالای ساخته شده و سایر موجودیها 

6.  صورت گردش عملکرد و سود و زیان

7.  اطلاعات ثبتی دفاتر قانونی (کل و روزنامه) شامل شماره و تاریخ ثبت دفاتر

8.  اطلاعات ملک مورد اجاره اقامتگاه قانونی

9.  اطلاعات مربوط به صادرات و دریافتی های ارزی

10. اطلاعات مربوط به قراردادهای پیمانکاری (در مورد شرکت های پیمانکاری(

11. اطلاعات صورت ریز فروش محصولات و کالای فروش رفته و صورت وضعیت های گواهی شده

12. صورت ریز تعدیلات سنواتی

13. صورت مالیاتهای پرداخت شده (شماره فیش و تاریخ پرداخت)

14. اطلاعات مربوط به حسابدار رسمی شرکت (شماره قرارداد، نام و شماره عضویت حسابدار رسمی(

15. اطلاعات مربوط به پرونده مالیاتی (اداره کل، شماره واحد مالیاتی و شماره کلاسه  پرونده)

16. تعیین گروه فعالیت و زیر گروه فعالیت شرکت

17.  تعیین میزان کارکنان شرکت در پایان دوره مالی

18. شماره فیش پرداخت حق تمبر افزایش سرمایه در صورتی که مودی افزایش سرمایه طی دوره مالی داشته باشد.

19. فهرست سهامداران به انضمام میزان سهام و مبلغ سهام هریک از سهامداران عمده

20.  شماره حساب بانکی جهت درج در اظهارنامه مالیاتی

 

مراحل گردش کار:

1.      ارسال فرم تکمیل شده به ایمیل واحد شرکت ها به نشانی startup@kums.ac.ir

2.      معرفی شرکت متقاضی به شرکت همکار

3.      تحویل مدارک فوق الذکر به نماینده شرکت همکار

4.      انجام فرآیند کار توسط نماینده شرکت همکار از طریق سازمان امور مالیاتی حداکثر یک هفته

5.      اطلاع به متقاضی و واحد شرکت ها

 

نام کارشناسان: خانم ها زهره اوجی- دکتر سیده صبا میرزایی

تلفن تماس: 99- 08338214398 (داخلی 7)

back