تهیه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

عنوان خدمت: تهیه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

شناسه: 10000600216

نوع خدمت: فناوری

شرح خدمت:

مالیات بر ارزش افزوده، تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها وخدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین می‌باشد. بنابراین در پایان هر فصل اظهار نامه ها باید تنظیم و ما به التفاوت ارزش افزوده خرید و فروش کالا باید به حساب وزارت اقتصاد و دارایی پرداخت گردد. آخرین مدت ارائه این اظهارنامه 15 روز بعد از پایان هر فصل می‌باشد. شرکت های فناور عضو مرکز رشد می‌توانند از خدمات تهيه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده که در شبکه خدماتی مرکز رشد توسط شرکت‌های همکار مرکز رشد ارایه می‌شود با تعرفه مصوب بهره‌مند شوند.

 

مدارک لازم برای انجام خدمت:

1.       فرم تکمیل شده درخواست

2.       صورت ریزگردش حساب فروش فصل منطبق با دفاتر

3.       صورت ریزگردش حسابهای خرید مواد و کالا، داراییهای ثابت مشهود و هزینه های مشمول مالیات ارزش افزوده منطبق با دفاتر

4.       صورت ریزگردش حساب واردات مواد وکالا و خدمات مشمول و معاف ارزش افزوده

5.      صورت ریزگردش حساب صادرات کالا و خدمات منطبق با دفاتر

6.       صورت ریزگردش سایرحسابهای دریافتنی (مالیات بر ارزش افزوده بدهکار) منطبق با دفاتر

7.      صورت ریزگردش حسابهای پرداختنی (مالیات بر ارزش افزوده بستانکار) منطبق با دفاتر

8.       تهیه ترازآزمایشی فصلی- منطبق با دفتر روزنامه و کل

9.       تهیه مانده طلب ارزش افزوده فصول قبل جهت درج در اظهارنامه در صورت بستانکاری

10.     تهیه اظهارنامه پیش نویس

11.     تصویر فاکتورهای خریدهای انجام شده به انضمام گواهی ثبت ارزش افزوده شرکت های تامین کننده مواد وکالا وخدمات

12.     کد کاربری و رمز ورود به سامانه اینترنتی ارسال اظهارنامه ارزش افزوده

 

مراحل گردش کار:

1.      ارسال فرم تکمیل شده به ایمیل واحد شرکت ها به نشانی startup@kums.ac.ir

2.      معرفی شرکت متقاضی به شرکت همکار

3.      تحویل و تکمیل مدارک فوق الذکر به شرکت همکار

4.      انجام فرآیند کار توسط نماینده شرکت همکار از طریق سازمان امور مالیاتی

5.      اطلاع به متقاضی و واحد شرکت ها

 

نام کارشناسان: خانم ها زهره اوجی- دکتر سیده صبا میرزایی

تلفن تماس: 99- 08338214398 (داخلی 7)

back