کارکاه

عطف به مصوبه شورای آموزش دانشگاه مبنی بر لزوم 16 ساعت آموزش دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه در کارگاه‌های مفاهیم فناورانه و دانش بنیان و از سویی شرایط حاصل از اپیدمی کرونا، به اطلاع می‌رساند که دانشجویان می‌توانند از بستر الکترونیکی ایجاد شده در دانشگاه علوم پزشکی مجازی جهت شرکت در کارگاه های مربوطه استفاده نمایند.

ارائه گواهی هر کارگاه به منزله گذراندن یک ساعت کارگاه خواهد بود.

 

ورود به سامانه