دیبا ژن گستر

 آنتی بادی مونوکلونال درمانی ضد CD20

4654

کیازیست پیشرو بارمان

 کیت اندازه گیری فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز به دو روش ارزیابی کالریمتری و فلوریمتری

132

ایده آل تشخیص آتیه

تولید و ساخت کیت تشخیصی هپاتیت B به روشReal-time PCR

4151

میزان حسگر ساز

 تولید کیت های شیمیایی در تشخیص کمی و کیفی پارامترهای مهم غذایی، طبی و شیمیایی

3412323

پویا ژن فرآور

کیت تشخیصی هلیکو باکتر پیلور