سفیر ترجمان الیپی

آسان آزما بهار

آسان درمان بهار

گیتا گشت کاردو

آرسام پیشگام دید نو