نیکان اکسیر باختر

پرامی پکسول دی هیدروکلراید
دونپزیل هیدروکلراید
دولوکستین هیدروکلراید
الانزاپین

423545

رهش داروی نوین

پماد ضد چروک ردکیوتن حاوی کوآنزیمQ10

چسب دهانی تریامسینولون % 0.1 (رد- تریافت)

ضد التهاب و عفونت لثه رددنتال حاوی عصاره انگور (رسوراترول)

4

رستاک قطران پژوه

داروی ضد سرطان موزوبیل

2

کاج داروی غرب

کوکتل لثه در ژنژویت و پریودنتیت

23

طهورا طب

ژل زایاگیس

1

نانو فناور میمنت

نانو فناور میمنت

تولید ژل کلر هگزیدین

وفا دارو پارسیان

وفا دارو پارسیان

سنتز اسید فوماریک ماده ای با کاربرد

 بسیاردر صنایع غذایی و دارویی