مراحل ثبت اختراع در سامانه ثبت اختراعات

  • مراجعه به سایت سازمان ثبت اختراعات کشور www.ssaa.ir
  • ثبت نام و  دریافت کد شناسایی
  • حضور در دفتر خانه اسناد رسمی
  • بارگذاری سند احراز هویت حقیقی (شامل تصویر کارت ملی و شناسنامه)
  • ثبت اظهار نامه الکترونیکی اختراع
  • تکمیل  فایلهای شرح و توصیف و ادعا نامه آنها و بارگذاری اطلاعات فردی ، بارگذاری مستندات و تعیین مرجع استعلام (معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی میتوان به عنوان مرجع اسعلام انتخاب نمود)
  • بررسی مستندات توسط سازمان اختراعات  و در صورت  تایید  ارسال  نامه  استعلام به مرجع مشخص شده توسط مخترع.
  • شروع روند فرایند داوری توسط واحد اختراعات مرکز رشد فناوری سلامت

راهنمای ثبت الکترونیکی اختراع