نحوه استفاد متقاضیان دارای گواهینامه ثبت اختراع برای استفاده از امتیازات و تسهیلات اعطایی ، معاونت تحقیقات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

 

323323

 

 

 دریافت فرم های درخواست