اعضای شورای مدیران فناوری

رسانه جدید

دکتر کامبیز ورمیرا

مدیر توسعه فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
رسانه جدید

دکتر رضا خدارحمی

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
رسانه جدید

فرهاد مرزی

دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه
رسانه جدید

خلیل عسگری

سرپرست دفتر حقوقی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
رسانه جدید

دکتر آوات طاهرپور

رئیس بنیاد ملی نخبگان استان کرمانشاه
رسانه جدید

دکتر احسان صادقی

رئیس دانشکده علوم تغدیه و صنایع غذایی
رسانه جدید

دکتر تورج شیرزادیان

مدیر تجهیزات و ملزومات پزشکی کرمانشاه
رسانه جدید

دکتر میثم سیاه منصوری

نماینده رئیس دانشکده پزشکی
رسانه جدید

دکتر مهدی مجرب

نماینده معاون غذا و دارو کرمانشاه
رسانه جدید

دکتر آرمین دادگر

معاون مدیریت توسعه فناوری سامت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
رسانه جدید

دکتر سیامک آزادی

رئیس پارک علم و فناوری
رسانه جدید

ساسان جمشیدی

سرپرست مدیر مالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
رسانه جدید

دکتر عبدالرحمن پرنا

سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان کرمانشاه
رسانه جدید

مهندس بابک پاک‌ نیا

مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
رسانه جدید

دکتر فرزاد ایوانی

کارشناس خبره اقتصادی