مصوبات شورای فناوری دانشگاه 91/11/16

1.موضوع: تعیین مبلغ اجاره بهای فضای اداری که در اختیار فناوران قرار می گیرد

رای: مقررگردید به ازای هر متر مربع 5/000 تومان (پنج هزار تومان) تعیین و سالیانه 10 درصد افزایش خواهد یافت.

2. موضوع: درخصوص تضمین انجام تعهدات مندرج در قرارداد استقرار فناوران/شرکتهای دانش بنیان در مرکز رشد

رای: مقررگردید یک فقره سفته به مبلغ قرارداد و یک فقره چک به مبلغ دوبرابر تعیین شد.

3. موضوع: در خصوص بررسی نیاز فناوران به فضای کارگاهی

رای: مقرر شد قرارداد جداگانه ای توسط نماینده دفتر حقوقی با توجه به موضوع تهیه گردد

4. موضوع: در خصوص نیاز مرکز رشد به شماره حساب مالی

رای: مقرر شد نامه ای از سوی ریاست مرکز به رئیس دانشگاه ارسال گردد این حساب مستقل و غیر قابل برداشت خواهد بود.

5. موضوع: تهیه فرمت پروپوزال فناوری برای طرحهای مرتبط

رای: مقرر شد فرمت پروپوزال فناوری تهیه و درا ختیار ارباب رجوع قرار گیرد.

6. موضوع: در خصوص اعتبار پشتیبانی برای طرحهای فناورانه که پروپوزال فناوری بند 5 را تکمیل و ارائه نمایند.

رای: مقرر گردید تا سقف 5/000/000 ریال (پنج میلیون تومان) هزینه انجام طرح پرداخت گردد و اینگونه طرحها پس از تصویب شورای فناوری به معاونت تحقیقات و فناوری جهت تصویب در شورای پژوهشی و تامین اعتبار ارسال گردد.

7.    موضوع: انجام امور اداری و اجرای آنان برای طرحهای مصوب شورای فناوری ارسال شده به معاونت تحقیات و فناوری.

      رای: مقرر گردید که در خارج از نوبت انجام شود.

مصوبات شورای فناوری دانشگاه 91/12/21

1. موضوع: در خصوص تصویب آیین نامه داخلی مرکز

رای: به شرح ذیل به تصویب اعضای حاضر رسید.

-  میزان حمایت مالی از هسته های فناور تا سقف 3/000/000 تومان (سی میلیون ریال) تعیین شد

-  سقف اعتبار قابل پرداخت به واحدهای مستقر 5/000/000 تومان(پنجاه میلیون  ریال) تعیین شد.

2. موضوع: درخصوص تعیین اعتبار فناوری و نحوه پرداخت به واحدهای فناور مستقر

رای:  به شرح ذیل تعیین گردید

- وام بلا عوض بابت طرحهای فناوری تا سقف 10/000/000 تومان (یکصد میلیون ریال) با تصویب شورای پژوهشی

        دانشگاه

- وام تا سقف 20/000/000 تومان (دویست میلیون ریال) از بانک صادرات با سپردن وثایق معتبر

-  وام بدون سقف به صورت مشارکت حقوقی (سرمایه گذار ریسک پذیر) از طریق معرفی به صندوق توسعه فناوری

-  فهرست لوازم مصرفی،اداری و تجهیزات لازم که مرکز رشد متعهد به تهیه آنها برای فناوران مستقر می باشد

3. موضوع: در خصوص تعیین مراحل اجرایی برای طرحهای فناوری و مسئولیتهای دو حوزه مدیریت پژوهشی و مرکز رشد

  رای: به شرح ذیل مشخص و تصویب شد

الف- طرحهای فناوری مرتبط با فرآورده های دارویی:

مرحله اول: مرحله سنجش اثر فرآورده های دارویی در حوزه مدیریت پژوهش و طبق قوانین و آیین نامه های موجود در آن حوزه انجام خواهد شد لازم است نتایج طرح به صورت مکتوب به مرکز رشد اعلام گردد.

مرحله دوم: در صورت موفقیت طرح و حصول به نتایج مثبت، مرحله کسب مجوز و انجام اقدامات لازم برای تولید و تجاری سازی در مرکز رشد انجام می گیرد.

ب- طرحهای فناوری مرتبط با تجهیزات پزشکی

مرحله اول: ساخت نمونه محصول در مرکز رشد صورت می گیرد (تصویب پروپوزال فناوری در شورای فناوری الزامی است)

مرحله دوم: تست عملکرد صحیح و درست دستگاه در مراحل مختلف(آزمایشگاهی،حیوانی و انسانی) در حوزه مدیریت پژوهش و در قالب طرحهای پژوهشی انجام خواهد شدلازم است نتایج این گونه طرحها به صورت مکتوب از سوی حوزه مذکور به مرکز رشد ارسال گردد.

مرحله سوم: در صورت موفقیت طرح در مرحله دوم مرحله کسب مجوز و انجام اقدامات لازم برای تولید و تجاری سازی محصول در مرکز رشد انجام خواهد شد

4.موضوع: کارشناسی طرحهای فناوری به صورت الکترونیکی

رای:  با توجه به راه اندازی و آماده سازی وب سایت مرکز رشد مقرر شد به صورت الکترونیکی و از طریق وب سایت مذکور انجام گیرد(www.tickums.org)

5.موضوع: تصمیم گیری اختصاص فضای اداری به واحدهای فناور

رای: مقرر گردید به هر فناور حداقل 10 متر مربع فضای کاری با تجهیزات اداری (اجاره بها برای هر متر مربع 5/000 تومان) داده می شود مبلغ اجاره بها از محل اعتبار خدماتی قابل پرداخت به فناور (بند 1-1  و 1-2 همین صورتجلسه) کسر خواهد شد.