مصوبات شورای فناوری دانشگاه 92/3/7

1. موضوع: در خصوص تعیین میزان مشارکت مالی دانشگاه در اجرای طرح "آقای دکتر علی مصطفایی" با عنوان طرح "تولید محصولات آنتی بادی و کیت های تشخیصی آزمایشگاهی"

رای: مقرر گردید قرار داد مربوط به تعیین سهم دانشگاه با مجری محترم منعقد و سپس ارزش اقتصادی طرح برآورد و نتیجه در شورای فناوری آتی مطرح گردد.

2. موضوع: درخصوص میزان حمایت دانشگاه از پروژه" آقای علیرضا سالکی" با عنوان "تولید اسپکلوم یک بار مصرف"

رای: مقررگردید سه نفر از اعضای شورای فناوری به عنوان ناظر از فضای تولیدی بازدید و در صورتیکه حداقل دو ناظر پیشرفت کار را تایید نمایند 1/000/000/000 ریال از طریق صندوق پژوهش و فناوری البرزر پرداخت گردد.

3. موضوع: درخواست آقای تورج شیرزادیان صاحب پروژه" تولید ایمپلنت های جراحی و مغز و اعصاب، ارتوپدی، فک و صورت"جهت پذیرش در مرکز رشد به صورت غیر مستقر

رای: موافقت گردید.

4. موضوع: درخصوص حمایت از دو طرح فناورانه دکتر محمود امیری

رای: مقرر گردید ایشان مراحل استقرار در مرکز رشد را طی نموده و سپس برای هر طرح مبلغ 50/000/000 ریال، اعتبار فناوری به ایشان تعلق خواهد گرفت و بودجه درخواستی پس از طی مراحل فوق و با ارایه طرح توجیهی کامل در شورای فناوری مطرح خواهد شد.

5. موضوع: در خصوص ورود پروژه" سیستم کنترل و مانیتورینگ دستگاههای پرتونگاری X-ray به مرحله تولید و تجاری سازی"

رای: مقرر گردید ابتدا مجری مراحل استقرار در مرکز رشد را طی نماید و مبلغ 50/000/000 ریال اعتبار فناوری جهت کسب مجوزهای لازم به ایشان قابل پرداخت می باشد و در مرحله بعدی با ارائه طرح توجیهی کامل،درخواست ایشان در شورای فناوری مطرح خواهد شد.  

6. موضوع: پرداخت اعتبار فناوری به 6 واحد مستقردر مرکز رشد

رای: مبلغ 300/000/000 ریال به شرح ذیل موافقت گردید.

- طرح" تولید ژل زایاکس" به نمایندگی خانم نرگس مهاجری به مبلغ 50/000/000  ریال

- طرح ساخت پماد سوختگی به نمایندگی آقای احمدرضا عسگری به مبلغ 50/000/000  ریال

- طرح" ساخت دستگاه ضربان ساز قلبی" به نمایندگی آقای  یوسف دارابی به مبلغ 50/000/000 ریال

- طرح" تهیه پماد ضد درد موضعی" به نمایندگی آقای محسن شرفی به مبلغ 50/000/000 ریال

- طرح" راه اندازی شرکت کنترل کیفی وکالیبراسیون تجهیزات پزشکی " به نمایندگی آقای سجاد پشوتن شایسته به مبلغ 50/000/000 ریال

- طرح" تولید کرم نرم کننده و مرطوب کننده گیاهی" به نمایندگی آقای اکبر فرامرزی و دکتر رضا تحویلیان به مبلغ 50/000/000 ریال

مصوبات شورای فناوری دانشگاه 92/4/22

1. موضوع: در خصوص پرداخت اعتبار فناوری به طرح" تولید اسپکلوم یکبار مصرف"

رای: پس از گزارش بازدید ناظرین پروژه مقرر گردید مبلغ 100/000/000 تومان اختصاص یابد.

2. موضوع: درخصوص میزان مشارکت مالی دانشگاه از پروژه" آقای دکتر علی مصطفایی" با عنوان "تولید محصولات آنتی بادی و کیت های تشخیصی آزمایشگاهی "

رای: مقررگردید مبلغ 250/000/000 تومان از محل اعتبارات دانشگاه به پروژه فوق اختصاص یافت.

3. موضوع: بررسی تقاضای عضویت در مرکز رشد

رای: به شرح ذیل تصمیم گیری شد

- پروژه" راه اندازی مرکز مشاوره و خدمات روانشناسی بالینی" به تصویب نرسید.

- پروژه "راه اندازی مرکز مشاوره و خدمات پژوهشی و آموزش" با عضویت به مدت یکسال موافقت گردید.

- پروژه" راه اندازی مرکز مشاوره از ایده تا تجاری سازی" با عضویت به مدت یکسال موافقت گردید.

- پروژه "راه اندازی مرکز مشاوره و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات و انفورماتیک پزشکی" با عضویت به مدت یکسال موافقت گردید.

ضمنا مقر گردید که صاحبان پروژه های فوق در طی مدت یکسال نتوانند ایده محوری خود را ارائه نمایند از مرکز خارج گردند.

4. موضوع: درخصوص استقرار دو طرح دکتر علی فتاحی

رای: به جلسه بعد موکول گردید.

5. موضوع: تقاضای عضویت و استقرار در مرکز رشد

رای: با توجه به اینکه موضوع جز اختیارات مرکز رشد می باشد در جلسه کارشناسی مطرح و تصمیم گیری گردد و درخواست های موردی به شورای فناوری ارجاع نگردد

مصوبات شورای فناوری دانشگاه 92/9/18

1. موضوع: در خصوص بررسی آیین نامه مراکز رشد دانشگاههای علوم پزشکی کشور

رای: مقررگردیدآیین نامه ماخوذ از گردهمایی مشهد جایگزین آیین نامه قبلی گردد و مرکز رشد مطابق مفاد این آیین نامه عمل نماید.

2. موضوع: درخصوص پرداخت اعتبار مورد نیاز برای پروژه های فناوری

رای: مقررگردید از همان شروع به کار در قرارداد عضویت ذکر شود و به تایید شورای مرکز برسد، سپس جهت تامین اعتبار به حوزه معاونت تحقیقات ارسال گردد

3. موضوع: در خصوص نحوه پرداخت اعتبار پشتیبانی

 رای: مقرر گردید طرحهای فناوری و تحقیقاتی با بودجه کمتر از 5/000/000 تومان  بدون طرح در شورای فناوری مرکز و فقط پس از طی مراحل کارشناسی تصویب نماید و برای طرحهای با بودجه بیشتر از 5/000/000 تومان تصویب شورای مرکز الزامی است.

4. موضوع: عملکرد مالکیت فکری در خصوص نحوه ارائه خدمات ثبت اختراع

رای:مقررگردید واحد مالکیت فکری مطابق مفاد دفترچه راهنمای ثبت اختراع، به متقاضیان خدمات موجود را ارائه دهد.

5. موضوع: در خصوص خروج آقای اکبر فرامرزی  صاحب پروژه" تولید کرم نرم کننده گیاهی "

رای: مقرر گردید از حالت مستقر در مرکز خارج گردد و در صورت تمایل و با ارائه درخواست کتبی می تواند به صورت غیر مستقر با مرکز رشد همکاری نماید.

6.    موضوع: در خصوص تبدیل وضعیت آقای یوسف دارابی صاحب پروژه "ساخت ضربان ساز قلبی تک حفره ای"

رای:  مجاز به مرحله رشد می باشد.

7. موضوع: در خصوص تقاضای وام فناوری آقای روح اله گرامی

رای: مقرر شد طرح کسب و کار ایشان در جلسه بعد مورد بررسی قرار گیرد.

مصوبات شورای فناوری دانشگاه 92/11/28

1. موضوع: در خصوص پروپوزال تحقیقاتی دکتر ایرج همتی و دکتر لیلا حسن زاده با عنوان" بررسی سمیت حاد، تحت مزمن، اثر ترمیم کنندگی زخم پپتیک (زخم معده و دوازدهه) و ضد باکتریایی مخلوط گیاهان A,B,C,D,E,F,G"

رای: مقررگردید مرکز رشد سیاست اجرایی خود را در این خصوص مشخص نماید سپس در خصوص نحوه تامین اعتبار طرح با توجه به ماهیت آن تحقیقاتی بود نه فناوری لذا به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه جهت طرح در کمیته بودجه آن معاونت ارجاع شد.

2. موضوع: درخصوص درخواست اعتبار جهت اجرای فاز سوم پروژه آقای روح اله گرامی با عنوان"سیستم کنترل مانیتورینگ دستگاههای پزشکی و صنعتی با کنترل از راه دور مانند دستگاه X-ray"

رای: مقررگردید ابتدا مجوز یا تاییدیه لازم از متخصصین تجهیزات پزشکی دریافت نماید و پس از آن 5/000/000 تومان بابت اخذ مجوزهای بعدی به ایشان پرداخت خواهد شد.

3. موضوع: در خصوص درخواست اعتبار پشتیبانی پروژه آقای شیرزادیان با عنوان" تولید جایگزینها وکاشتنی های پزشکی با پوشش های محیط زیست سازگار شامل ارتوپدی،جراحی، مغز و اعصاب و فک و صورت "

رای: با پرداخت 5/000/000 تومان به صورت بلا عوض موافقت گردید.

4.موضوع: در خصوص درخواست تامین اعتبار پروژه آقای محمد رشیدی با عنوان" از ایده تا تجاری سازی "

رای: با پرداخت مبلغ 5/000/000 تومان به صورت بلا عوض موافقت گردید و نیز با پرداخت مبلغ 20/000/000 تومان به صورت وام از طریق صندوق منوط به دریافت F.S از فناور موافقت گردید.