مصوبات شورای فناوری دانشگاه 95/2/25

1.     موضوع: بررسی آیین نامه های مالکیت فکری و حمایت از ثبت بین المللی اختراعات دانشگاه

رای: دستوراالعمل پیشنهادی تصویب گردید.

2.     موضوع: تصویب فرم ارزیابی عملکرد فناوران مرکز رشد

رای: فرم پیش نهادی تصویب گردید.

3.     موضوع: اجاره بهای دریافتی از فناوران بابت استقرار در مرکز رشد

رای: اجاره بهای دریافتی از 60/000 هزار ریال(شصت هزار ریال) به 70/000 هزار ریال (هفتاد هزار ریال) بابت هر متر مربع از ابتدای سال 95 افزایش یافت.

4.     موضوع: دریافت هزینه برگزاری کارگاه توسط مرکز رشد فناوری سلامت از شرکت کنندگان

رای: مقرر شد در چارچوب قوانین و مقررات مبلغی به اختیار ریاست مرکز رشد دریافت گردد.

5.     موضوع: وضعیت پیشرفت پروژه شرکت "حیات گستر مروارید" با عنوان "دستگاه ضربان ساز قلبی" به مدیرعاملی" یوسف دارابی مقدم"

 رای: مقررگردید تا آخر شهریور ماه سال 95 به نامبرده مهلت داده شود و جهت اجرای مفاد قراردادتعهد محضری در دفترخانه اسناد رسمی به مرکز رشد ارایه نماید.

6.     موضوع: پذیرش شرکت "روان ابزار سازان بشیر"با عنوان طرح" طراحی و تولید ابزارهای روانشناختی و آموزشی" به مدیر عاملی "حسن بشیری" و پرداخت اعتبار فناوری

رای: مقرر شد جهت کارشناسی مجدد به داور دیگری ارجاع شود و در صورت تایید، با پرداخت اعتبار پشتیبانی به مبلغ 50/000/000 ریال(پنجاه میلیون ریال) مربوط به پروژه ایشان موافقت گردد نصف اعتبار فوق به مبلغ 25/000/000ریال (بیست و پنج میلیون ریال در ابتدای دوره و مابقی پس از تایید گزارش عملکرد و پیشرفت کار توسط واحد پذیرش و ارزیابی به واحد فناور اختصاص یابد.

7.     موضوع: پذیرش شرکت "مبتکران فناوری کابوک" با عنوان طرح"کشنده الکتریکی تخت های بیمارستانی" به مدیر عاملی "سعید رضایی" و پرداخت اعتبار فناوری

رای: با پذیرش شرکت موافقت شد و مقرر گردید نصف مبلغ 25/000/000ریال (بیست و پنج میلیون ریال) در ابتدای دوره و مابقی(25/000/000 ریال) پس از تایید گزارش عملکرد و پیشرفت کار توسط واحدپذیرش وارزیابی به واحد فناور اختصاص یابد.

8.     موضوع: پرداخت اعتبار پشتیبانی به شرکت "مدیریت بهره برداری داناب غرب "با عنوان طرح "ساخت پکیج تصفیه پیشرفته مبتنی برفناوری نانودر یک فرایند فتوکاتالیستی با هدف بازیابی آب بهداشتی از آب آلوده فاضلاب" به مدیر عاملی "سعید قنبری"

رای: با پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال(پنجاه میلیون ریال)مربوط به پروژه ایشان موافقت گردید نصف اعتبار فوق به مبلغ 25/000/000ریال (بیست و پنج میلیون ریال در ابتدای دوره و مابقی پس از تایید گزارش عملکرد و پیشرفت کار توسط واحدپذیرش وارزیابی به واحد فناور اختصاص می یابد.

9.     موضوع: پرداخت اعتبار پشتیبانی به شرکت" الکتروطب مهرداد" با عنوان طرح"دستگاه فیزیوتراپ قابل حمل با قابلیت ماساژ و طب سوزنی" به مدیر عاملی "مهرداد میرزایی"

رای: با پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال(پنجاه میلیون ریال)مربوط به پروژه ایشان موافقت گردید نصف اعتبار فوق به مبلغ 25/000/000ریال (بیست و پنج میلیون ریال در ابتدای دوره و مابقی پس از تایید گزارش عملکرد و پیشرفت کار توسط واحدپذیرش وارزیابی به واحد فناور اختصاص می یابد.

 10. موضوع: پرداخت اعتبار پشتیبانی به شرکت" بیتا افروز دارو" با عنوان طرح "تولید ماده موثره دارویی ضد سرطانی کارموستین" به مدیر عاملی "یوسف مرادی میر عزیزی"

رای: با پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال(پنجاه میلیون ریال)مربوط به پروژه ایشان موافقت گردد نصف اعتبار فوق به مبلغ 25/000/000ریال (بیست و پنج میلیون ریال در ابتدای دوره و مابقی پس از تایید گزارش عملکرد و پیشرفت کار توسط واحدپذیرش وارزیابی به واحد فناور اختصاص می یابد.

11. موضوع: احتساب امتیاز ارزشیابی اختراع با عنوان " نوشابه گازدار پروبیوتیک به شماره ثبت 87694"

رای: با توجه به درصد مالکیت دکتراحسان صادقی که 45 %(چهل و پنج درصد) می باشد امتیاز اختراع ایشان 25/2 (دو و بیست و پنج صدم ) تعیین گردید.

12. موضوع: احتساب امتیاز ارزشیابی اختراع با عنوان "ساخت حفاظ در برابر رادیو نوکلویید تکنسیم – 99m در پزشکی هسته ای با استفاده از شبیه سازی به شماره ثبت 87299"

رای: با توجه به درصد مالکیت دکتر عباس حق پرست 50 %( پنجاه درصد) می باشد امتیاز اختراع ایشان1 (یک ) تعیین گردید.

مصوبات شورای فناوری دانشگاه 95/5/18

1.    موضوع: قرارداد ارتباط با صنعت علی سعادت فر با عنوان " تعیین آسیب های اسکلتی – از پرسنل شرکت توزیع برق استان کرمانشاه"

رای: مقرر شد نامبرده با یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مرتبط با حوزه طرح همکار شود و پروپوزال طرح  را به شورای پژوهشی دانشگاه ارایه نماید.

2.    موضوع: تمدید عضویت شرکت هایی که به مدت 3 سال عضو مرکز رشد بوده اند:

رای:
1-2
با تمدید قرارداد شرکت "شفا هورامان زاگرس" با عنوان طرح" تولید کرم های گیاهی نرم کننده" به مدیر عاملی اکبر فرامرزی به مدت دو سال موافقت شد.

2-2 با تمدید قرارداد شرکت" داده پردازان سایان رایانش" با عنوان طرح "طراحی و پیاده سازی سامانه پیامکی کودک سالم من" به مدیر عاملی یزدان رضایی تا پایان شهریور ماه سال جاری موافقت شد و مقرر شد پس از پایان قرارداد استقرار، با شرکت مذکور قرار داد پشتیبانی منعقد شود.

3-2 با تمدید قرارداد شرکت "طهورا طب "با عنوان طرح" ژل زایاگیس" به مدیر عاملی دکتر یگانه تنهایی به مدت دو سال موافقت شد.

4-2 با تمدید قرارداد شرکت "امیران طب نوآفرین" با عنوان طرح "طراحی و ساخت دستگاه تصویر برداری امپدانسی" به مدیر عاملی دکتر محمود امیری به مدت دو سال موافقت شد.

3.    موضوع: پرداخت اعتبار پشتیبانی به شرکت "زیست ایمن رازی "با عنوان طرح "طراحی و ساخت دستگاه انکوباتور یخچال دار، شیکردار،  با قابلیت کار در شرایط میکروآئروفیلیک و استفاده از مقدار قابل تنظیم گازهای اکسیژن و دی اکسید کربن" به مدیر عاملی احمد تاجه میری

رای: با پرداخت اعتبار پشتیبانی به مبلغ 50/000/000 ریال (پنجاه میلیون ریال) به پروژه نامبرده طی دو مرحله موافقتگردید مرحله اول با 25/000/000 ریال(بیست و پنج میلیون ریال ) و در مرحله دوم پس از ارایه گزارش پیشرفت کاربا تایید  ناظرپروژه مبلغ 25/000/000 ریال (بیست و پنج میلیون ریال) باقیمانده پرداخت گردد.

مصوبات شورای فناوری دانشگاه 95/8/15

1.     موضوع: احتساب امتیاز ارزشیابی اختراع با عنوان "دستگاه هوشمند جلوگیری از سندرم گردنی در دندانپزشکان"

 رای: با توجه به درصد مالکیت دکتر روح اله شریفی که 100% (صد در صد) است امتیاز اختراع ایشان 2 (دو) امتیاز تعیین گردید.

2.     موضوع: احتساب امتیاز اختراع با عنوان "فیبرهای ابریشم/ژلاتین حاوی آنتی بیوتیک جهت درمان عفونت های میکروبی"

 رای: با توجه به درصد مالکیت دکتر علی فتاحی که 50% (پنجاه در صد) است امتیاز اختراع ایشان 5/0 (نیم) امتیاز تعیین گردید.

3.     موضوع: احتساب امتیاز اختراع با عنوان "داربست پلیمری ضد میکروبی ابریشم/کتیرا برای درمان عفونت استخوان"

 رای: با توجه به درصد مالکیت دکتر علی فتاحی که 50% (پنجاه در صد) است امتیاز اختراع ایشان 5/0 (نیم) امتیاز تعیین گردید.

4.     موضوع:بررسی درخواست "دکتر بهنام رضا مخصوصی" در خصوص حمایت مالی دانشگاه از حضور ایشان در نمایشگاه و جشنواره بین المللی اختراعات و محصولات سوئیس بابت ثبت اختراع با عنوان" دستگاه لاپاراسکوپی در CIP اروپا

رای: مورد موافقت قرار گرفت.

5. موضوع: پذیرش شرکت"شیرین برگ سبز" با عنوان طرح "تولید سویه پرمحصول از گیاه استویا و فرآوری محصولات غذایی و دارویی حاصل از استویا" به مدیر عاملی "حامد اسدی"

رای: عضویت شرکت نامبرده مورد موافقت قرار گرفت.

6.     موضوع: در خصوص پذیرش شرکت "زیست فرافن آبشار" با عنوان طرح "تولید رنگدانه های کاروتنوئیدی در فرمانتورهای ایرلیفت" به مدیر عاملی "دکتر کامبیز ورمیرا"

رای: عضویت شرکت نامبرده مورد موافقت قرار گرفت.

7.     موضوع: تمدید قرارداد عضویت شرکتهایی که به مدت 3 سال عضو مرکز رشد بوده اند

رای: با تمدید قرارداد شرکت های ذیل به مدت دو سال موافقت شد.

1-7 شرکت "حیات گستر مروارید "به مدیر عاملی آقای "یوسف دارابی مقدم" با عنوان طرح" طراحی وساخت دستگاه ضربان ساز قلبی تک حفره ای موقت"

2-7 شرکت "نیکان اکسیر باختر" به مدیر عاملی آقای "دکتر علیرضا علی آبادی" با عنوان طرح" تولید دانش فنی سنتز ماده اولیه پرامیپکسول"

3-7 شرکت "فرآورده های زیستی رازی فراطب" به مدیر عاملی آقای "دکتر علی مصطفایی" با عنوان طرح " تولید محصولات آنتی بادی و کیت های تشخیصی-آزمایشگاهی"

8.    موضوع: پذیرش طرح "سعید رضایی" مدیر عامل شرکت "فناوری های مبتکران کابوک" با حضور نامبرده در جلسه شورای فناوری

رای: مقرر شد مهندس تورج شیرزادیان و مهندس سرکو یعقوبی پس از بررسی نظریه خویش را کتبا به ریاست مرکز رشد ارایه نمایند

9.     موضوع: تعیین تکلیف وضعیت پروژه " ساخت دستگاه ضربان ساز قلبی " و اعتبار پرداخت شده به مجری پروژه "یوسف دارابی مقدم مدیر عامل شرکت حیات گستر مروارید

 رای: مقرر شد مهندس شیرزادیان با دکتر بیگلر و خانم مختاری از کارشناسان وزرات متبوع گفتگو و سپس نتایج را در شورای بعدی جهت تصمیم گیری به اعضای شورا ارایه نماید.

مصوبات شورای فناوری دانشگاه 95/10/12

1.        موضوع: بررسی درخواست دکتر علی آبادی مدیر عامل شرکت نیکان اکسیر باختر طرف قرارداد واگذاری سایت شیمی سنتز و اتاق تمیز دانشگاه در خصوص عدم پرداخت اجاره بها تا زمان آماده شدن سایت جهت تحویل به شرکت

رای: مقرر شد شرکت نامبرده اجاره بها را از زمان صورتجلسه تحویل سایت، پرداخت نماید.

2.        موضوع: پرداخت اعتبار پشتیبانی به "شرکت شیرین برگ سبز" به مدیر عاملی آقای "حامد اسدی" با عنوان طرح " تولید نشا انواع گیاه دارویی و سویه لاین پرمحصول استویا و فراوری قندهای استیویوساید و ریبودریوساید"

رای: با پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال (پنجاه میلیون ریال) طی دو مرحله موافقت گردید مرحله اول مبلغ 25/000/000 ریال (بیست و پنج میلیون ریال) و در مرحله دوم پس از ارایه گزارش پیشرفت کار با تایید ناظر پروژه مبلغ 25/000/000 ریال (بیست و پنج میلیون ریال) باقیمانده پرداخت گردد.

3.              موضوع: بررسی درخواست سعید جامه شورانی در خصوص امتیاز اختراع بین المللی نامبرده و حمایت مالی دانشگاه جهت حضور وی در نمایشگاه اختراعات سوییس

رای: با حمایت مالی دانشگاه از حضور وی در نمایشگاه موافقت قرار شد و مقرر گردید در شورای پژوهشی دانشگاه نیز جهت تصمیم گیری نهایی مطرح شود. همچنین مقرر گردید طی مکاتبه ای مستندات و مدارک اختراع جهت امتیاز بندی به وزارت متبوع ارسال شود.