طرح های فناورانه مورد حمایت نوبت اول

  • در خصوص تعیین اولویت بندی و اختصاص بودجه به طرح های فناورانه (نوبت اول)، دو طرح شرکت نیکان اکسیر باختر به شرح ذیل تصویب شد:

- "سنتز ماده موثره دارویی اولانزاپین" به مبلغ 280/000/000 ریال (معادل بیست و هشت میلیون تومان)

- "سنتز ماده موثره دارویی تامسولوزین هیدروکلراید" به مبلغ 290/000/000 ریال (معادل بیست و نه میلیون تومان) 

طرح های فناورانه مورد حمایت نوبت دوم

  • با طرح دکتر الهام ارکان با عنوان"تهیه نانوبانداژ زیست تخریب پذیر به روش الکتروریسندگی و کاربرد آن به عنوان  پانسمان بیولوژیک در درمان بیماری ویتیلیگو"موافقت گردید.