فرم های مورد نیاز جهت شرکت در فراخوان طرح های فناوری

فراخوان حمایت از طرح های فناورانه (دوره اول)

2

 

برگزاری نخستین دوره فراخوان حمایت از طرح های فناورانه، اردیبهشت 97

 

 

فراخوان حمایت از طرح های فناورانه (دوره دوم)

1

 

برگزاری دومین دوره فراخوان حمایت از طرح های فناورانه، مرداد 97

 

 

فراخوان حمایت از طرح های فناورانه (دوره سوم)

23424

برگزاری دومین دوره فراخوان حمایت از طرح های فناورانه، آبان 97

 

 

 

فراخوان حمایت از طرح های فناورانه (دوره چهارم)

رسانه جدید

برگزاری چهارمین دوره فراخوان حمایت از طرح های فناورانه، بهمن 97

 

فراخوان حمایت از طرح های فناورانه (دوره پنجم)

رسانه جدید

برگزاری پنجمین دوره فراخوان حمایت از طرح های فناورانه، اردیبهشت 98

 

فراخوان حمایت از طرح های فناورانه (دوره ششم)

رسانه جدید

برگزاری ششمین دوره فراخوان حمایت از طرح های فناورانه، مرداد 98