لیست تجهیزات و اقلام استراتژیک مرتبط با سازمان انتقال خون

نوع

نام تجهیز/ اقلام

دستگاههای اتوماسیون غربالگری

دستگاه اتوماسیون کوباس 6000

دستگاه اتوماسیون کوباس411

دستگاه Alinity s از کمپانی Abbott

اقلام مصرفی دستگاه اتوماسیون کوباس 6000

Anti Hcv G2 Elecsys Cobas e 200 Roche

HBsAg G2 Elecsys Cobas e 200 Roche

HIV Combi PT Elecsys Cobas e 200 Roche

HTLV I/II Elecsys Cobas e 200 Roche

Anti Hcv PC Elecsys Roche

HBs Ag G2 PC Elecsys Roche

HIV PC Elecsys Roche

HTLV PC

ISE Cleaning Solution SysClean Roche

CleanCell  M e 601 Roche

ProCell M Elecsys Cobas Roche

PreClean M Elecsys Cobas e Roche

Probe Wash M e 601 Roche

Accessories-Assay Tip/Cup Elecsys

Sysclean-adapter M roche

pc/cc-cups pac roche

Eco-D

اقلام مصرفی دستگاه اتوماسیون Alinity s

Alinity s HCV Reagent 5000 Test

Alinity s HCV Assay Control

Alinity s HCV Release Control

Alinity s HCV Calibrator

Alinity s HBS Reagent 5000 Test

Alinity s HBS Assay Control

Alinity s HBS Release Control

Alinity s HBS Calibrator

Alinity s HIV Reagent 5000 Test

Alinity s HIV Assay Control

Alinity s HIV Release Control

 

 

اقلام مصرفی دستگاه اتوماسیون

Alinity s

 

 

 

Alinity s HIV Calibrator

Alinity s HTLV Reagent 5000 Test

Alinity s HTLV Assay Control

Alinity s HTLV Release Control

Alinity s HTLV Calibrator

Pre Trigger

Reaction Vessels

Wash Buffer

Trigger Solution

Alinity s HCV Reagent 5000 Test

Alinity s HCV Assay Control

کیسه خون

کیسه مخصوص فیلتراسیون خون کامل:

 IN-LINE whole blood filter blood bag

کیسه مخصوص فیلتراسیون گلبول قرمز:

IN-LINE RED CELL filter blood bag

کیسه خون اطفال:

Pediatric blood bag

تجهیزات و اقلام مصرفی پلاسمافرزیس تولیدی

دستگاه پلاسمافرزیس NIGALE- PCS2- MCS+

ست پلاسمافرزیس

 - Disposable Plasma Apheresis Set Nigale XJC P-4017

   -  Heamonetics SC692

کیسه تکی Transfer bag  ,1pls- 00692 : Heamonetics

تجهیزات و اقلام مصرفی

پلاکت فرزیس تولیدی

دستگاه پلاکت فرزیسMCS+

دستگاه پلاکت فرزیس Trima

ست پلاکت فرزیس MCS+( کد (994-CFE

ست پلاکت فرزیس Trima( کد (80400

تجهیزات بخش ایمونوهماتولوژی

 

دستگاه اتوماسیون گروه بندی Qwalyse

دستگاه اتوماسیون گروه بندی Immucor

(Helmer) Cell washer

اقلام مصرفی بخش ایمونوهماتولوژی

آنتی سرمهای گروههای خونی فرعی Immunodiagnostika

آنتی هیومن گلوبین Immunodiagnostika

کیت های جذب و الوشن Immucor

آنزیمهای پاپائین، فیسین  Immucor

تولید فرآورده

دیتا لاگر

کیت های تاییدی جهت عفونت های ویروسی منتقله از راه خون

 

-          HIV-Western Blot, HCV-Western Blot, HIV p24Ag, HIV p24Ag Confirmatory, HTLV Western Blot,

-          HBcAb, HBsAg Confirmatory Test.

 

 

کیت شمارش گلبول سفید به روش فلوسیتومتری

 

معرف ها و محلول های کیت های تشخیص ویروس ( HBV , HCV , HIV ) به روش مولکولی

 

کیت های انعقادی جهت اندازه گیری فاکتور هشت و فیبرینوژن

 

برچسب کیسه های خون و محصولات پلاسمایی با گستره دمایی کاربری و نگهداری طبق استانداردها

 

دیتا لاگر های دمایی

 

پانل های بین المللی ارزیابی حساسیت و انواع ژنوتیپ برای کیت های غربالگری

 

واکسن ضدهاری برای تامین پلاسما هیپرایمیون ضدهاری

 

ست پلاسمافرزیس مطابق دستگاه پلاسما فرزیس جهت جمع آوری پلاسما

 

لوله های خلا مطابق لوله های دارای مجوز شرکت های پالایشگر برای جمع آوری نمونه