اولویت های فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

کاربرگ کمیته آرایشی و بهداشتی

کاربرگ کمیته دندان پزشکی

کاربرگ کمیته تجهیزات پزشکی

کاربرگ کمیته دارو

کاربرگ کمیته فناوری اطلاعات و رباتیک پزشکی

کمیته سلول درمانی طب ترمیمی – ژن درمانی

کاربرگ کمیته گیاهان دارویی و طب سنتی

کمیته توانبخشی

کمیته مواد و تجهیزات آزمایشگاهی

کمیته واکسن و فراوردهای بیولوژیکی

کمیته غذا

کمیته سموم و آلاینده های شیمیایی

کمیته تراریخت

کمیته میکروفلوییدی

کمیته موج و میدان های مغناطیسی