معرفی واحد ارتباط با صنعت

  

 


واحد ارتباط با صنعت دانشگاه یکی از واحدهای زیر مجموعه مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه است که با هدف ارتباط موثر دانشگاه و صنعت شکل گرفته است. واحد ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه برآن است تا بوسیله نهادینه کردن و برقراری ارتباط دانشگاه با صنایع و موسسات تولیدی ,خدماتی , آموزشی و پژوهشی و به طور کلی هر شخص حقیقی و حقوقی متقاضی دریافت خدمات موجبات ارتباط دو جانبه صنعت و دانشگاه را فراهم نماید.ماموریت اساسی دفترارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی عبارت است از؛ برقراری و استمرار ارتباطی محکم و مداوم بین دانشگاه و صنایع و صاحبان  ایده به منظور تحقیق , آموزش , طراحی و اجرای پروژه های مشترک در راستای برآوردن نیازهای متقابل دانشگاه و صنعت.