اهداف ارتباط دانشگاه با صنعت

اهداف کلی ارتباط دانشگاه با صنعت

-       شناسایی حوزه ی ارتباط با صنعت در هررشته

-       ایجاد راهکاری برای توسعه و تسهیل ارتباط  موثر

-       اطلاع رسانی مفید و موثر به علاقمندان ، اساتید و دانشجویان

-       ایجاد علاقه و انگیزه در قشر دانشگاهی (استاد و دانشجو و محقق) جهت همکاری با صنعت 

 

اهداف جزئی ارتباط دانشگاه با صنعت:

-       انجام مشاوره توسط اساتید دانشگاه با در نظر گرفتن نیازمندیهای صنعت

-       ارائه آموزش در قالب دوره های چند روزه، یا پنلهای موضوعی

-       حل مشکلات مشخص شده در حوزه ی صنعتی در قالب پایانامه یا طرحهای تحقیقاتی

-       حل موضوع و مشکلات مطرح توسط صنعت

-       طراحی کالا توسط اساتید دانشگاه

 

با توجه به پتانسیل خدمات در رشته های مختلف  در دانشگاه علوم پزشکی، حوزه های زیر جهت همکاری با صنعت موجود می باشد.

-        صنایع داروسازی

-       صنایع غذایی

-       صنایع تجهیزات پزشکی

-       فرآورده های دندانپزشکی

-       مراکز بهداشت محیطی

-        خدمات حوزه ی پزشکی

-       خدمات آموزش پرستاری

-       خدمات روانشناسی

-       خدمات حوزه ی پیراپزشکی