ارتباط مستقیم با کارشناس ارتباط با صنعت

ارتباط مستقیم با کارشناس ارتباط با صنعت - کارشناس ارتباط با صنعت


ارتباط با دفتر ارتباط با صنعت و جامعه

تلفن تماس : 38214398-083 - 38214399-083  داخلی شماره 9

پست الکترونیکی 1 : ILO@kums.ac.ir