تفاهم نامه ها

 

تفاهم نامه امضاء شده با انتقال خون مورخ 1393/10/14

 

 تفاهم نامه امضاء شده با سازمان فنی و حرفه ای

 

تفاهم نامه امضاء شده با سازمان صنایع و شهرک های صنعتی