ارتباط با مدیران

ارتباط مستقیم با مهندس بابک پاک نیا - مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه