خدمات مرکز رشد فناوری سلامت

خدمات پشتیبانی:

در اختیار گذاشتن فضای ازمایشگاهی، فضای کارگاهی و فضای دفتری مناسب، دسترسی به اینترنت، تلفن، میز و صندلی، امکان استفاده از کتابخانه، سالن جلسات

خدمات مشاوره ای:

 ارایه مشاوره های مدیریتی، مالی و بازرگانی، حسابداری، مالیاتی و حقوقی توسط واحدهای شتابدهی

خدمات آموزشی:

برگزاری و شرکت در سمینار و کارگاه‌های آموزشی مورد نیاز شرکت

خدمات تخصصی:

استفاده از امکانات آزمایشگاهی و تجهیزات آزمایشگاه‌های مختلف در دانشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی

خدمات مالی و اعتباری:

استفاده از وام و اعتبارات فناوری، کمک به دسترسی به منابع مالی خارجی و جذب سرمایه گذاری