خدمات مرکز رشد فناوری سلامت

 

1- اختصاص فضای تولیدی

2- اختصاص فضای فیزیکی دفتر کار

3- معرفی به شرکت های همکار جهت انجام امور:

- پلمپ دفاتر قانونی

- تشکیل پرونده تامین اجتماعی و اخذ کد کارگاهی

- تشکیل پرونده کد اقتصادی

- ثبت شرکت

- تهیه اظهار نامه مالیات برارزش افزوده

- تهیه اظهار نامه مالیات بر عملکرد

 

4- دریافت خدمات آزمایشگاهی

5- حمایت از دانش بنیان شدن

- مشاوره جهت دانش بنیان شدن

- معرفی به شرکت های همکار

 

6- حمایت مالی:

- اعتبار خدمات پشتیبانی

- اعتبار طرح فناوری

- اعتبار کلان فناوری

7- عضویت در شبکه های خدماتی مرکز رشد

8- حمایت جهت شرکت در رویدادهای فناوری:

- کارگاه ها

- نمایشگاه ها داخلی و بین المللی

9- برگزاری جلسات و نشست های فناورانه با شرکت های عضو جهت طرح مشکلات فناوران