فرآورده های زیستی رازی فراطب

(سهامی خاص) شماره ثبت 148263

نام شرکت : فرآورده های زیستی رازی فراطب

مدیر عامل : دکتر علی مصطفایی

زمینه فعالیت : فرآوردهای دارویی

عنوان طرح : تولید محصولات آنتی بادی و کیت های تشخیصی-آزمایشگاهی

9894984

درباره شرکت :---

چکیده طرح

شامل51 آنتی بادی های غیر کونژوگه و آنتی بادی های کونژوگه سوبسترای الایزا هستند که در شرکت های ساخت کیت های مربوطه بطور انبوه مورد استفاده قرار می گیرند

کیت های تشخیصی آزمایشگاهی

-کیت رنگ آمیزی پروتئین: حاوی مواد لازم برای رنگ آمیزی پروتیین در ژل در روشهای مختلف الکتروفورز یا ایمونو الکتروفورزمی باشد.

-کیت الکتروفورز پروتئین:  حاوی مواد لازم برای ساخت حداقل  51ژل پلی اکریل آمید کوچک برای الکتروفورز پروتئین به روشSDS-PAGE است که روشی با قدرت تفکیک بالا برای مطالعه پروتئین ها است. در این روش، پروتئین ها براساس اندازه در ژل پلی اکریل آمیدتفکیک می شوند

-کیت سنجش پروتئین: کیت سنجش پروتئین حاوی مواد مورد نیاز برای اندازه گیری غلظت پروتئین به روش برادفورد 1است. روش برادفورد روشی ساده، سریع و حساس براساس اتصال کوماسی آبی G-250به پروتئین و تغییر حداکثر جذب از465 به 595 نانومتر است.

-کیت تشخیص پروتئین

محصولاتی که به صورت کیت آماده شده اند  در کلیه آزمایشگاه های تشخیص طبی در حجم وسیعی قابل استفاده اند

محصولات

شامل51 آنتی بادی های غیر کونژوگه و آنتی بادی های کونژوگه سوبسترای الایزا هستند که در شرکت های ساخت کیت های مربوطه بطور انبوه مورد استفاده قرار می گیرند.محصولاتی که به صورت کیت آماده شده اند  در کلیه آزمایشگاه های تشخیص طبی در حجم وسیعی قابل استفاده اند

 

.

تماس با ما

آدرس :کرمانشاه- سرخه لیژه- مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی

تلفن تماس : 32525857-083

فکس : 8314276471-083

وبسایت : http://www.

 .