شرکتهای مستقر

 • پیشرو طب دینا
 • مهیار فناوران صنعتگر
 • آذین ابتکار ماد
 • رویان شیمی آناهیتا
 • کاردو سیر گیتا
 • دیدگاه صنعت پیشرو
 • زیست فرافن آبشار
 • رایکا صنعت مهدیار
 • فناوران میلاد اختراعی
 •  ژینو ابزار غرب
 • آسان درمان بهار