ارتباط با دفتر واحدهای فناور

تلفن تماس : 38214398-083 - 38214399-083  داخلی شماره 7

پست الکترونیکی : STARTUP@kums.ac.ir

ارتباط مستقیم با کارشناس

ارتباط مستقیم با کارشناس پذیرش و جذب شرکت ها - کارشناس پذیرش و جذب شرکت ها