فرایند پذیرش شرکت در مرکز رشد فناوری سلامت

پذیرش شرکت:

در صورتی که فرد مراجعه کننده دارای ایده سلامت محور بوده و دارای شرکت ثبت شده باشد، فرایند پذیرش به این صورت است:

فرآیند پذیرش:

1.      تکمیل فرم اینترنتی درخواست عضویت به آدرس https://htc.kums.ac.ir/fa/deployment/acceptance/formpr

2.      بررسی درخواست در مرکز رشد و ارجاع به مدیر توسعه فناوری مربوطه

3.      هماهنگی جهت تحویل فرم طرح اولیه کسب و کار توسط شرکت به مدیر توسعه فناوری مربوطه

4.      اعلام نتیجه بررسی مدیر توسعه فناوری به مرکز رشد

5.      اعلام نتیجه به شرکت فناور از طریق ایمیل و ارجاع به شورای فناوری دانشگاه

6.      بررسی درخواست در شورای فناوری دانشگاه (شورای فناوری دانشگاه معمولا در پایان هر ماه برگزار می‌شود)

7.      اعلام مصوبه شورای فناوری به شرکت فناور از طریق ایمیل

در صورت موافقت شورای فناوری با درخواست شرکت فرایند عضویت بصورت زیر ادامه پیدا خواهد کرد:

8.      ارجاع مصوبه شورای فناوری به کارشناس حقوقی مرکز

9.      تحویل مدارک شرکت به کارشناس حقوقی مرکز (خانم ناهید حسینی)

10.  بررسی مدارک و انعقاد قرارداد عضویت (قرارداد می‌بایست توسط کسانی که مطابق اساسنامه شرکت حق امضا دارند، منعقد شود)

11.  ارجاع قرارداد به واحد پذیرش شرکت‌ها و شرکت فناور

مدارک لازم برای پذیرش شرکت:

12.  تکمیل فرم اینترنتی درخواست عضویت به آدرس https://htc.kums.ac.ir/fa/deployment/acceptance/formpr

13.  تکمیل فرم طرح اولیه کسب و کار و ارسال به آدرس ایمیل startup@kums.ac.ir

14.  مدارک شرکت (شامل اساسنامه، آگهی تغییرات، آگهی تاسیس، صورتجلسه موسسین و هیات مدیره، اظهارنامه شرکت)