فرایند پذیرش در مرکز رشد فناوری سلامت

دو گروه افراد حقیقی و حقوقی به عنوان مراجعه کنندگان این واحد در نظر گرفته می شود.

پذیرش افراد حقیقی:

  1. فرد مراجعه کننده دارای ایده سلامت محور می باشد و قصد دارد پس از پذیرش در مرکز به عنوان هسته فناور در مرحله پیش رشد یا هسته اقدام به ثبت شرکت نماید.
  2. فرد مراجعه کننده صرفا دارای ایده سلامت محور است اما قصد ثبت شرکت را ندارد و فقط می خواهد ایده خام خود را در قالب پروپوزال پژوهشی  و دسترسی به امکانات آزمایشگاهی ایده خود را به نتیجه نهایی برساند.
  3. فرد دارای ایده سلامت محور می باشد که یا به محصول نهایی رسیده یا فقط دانش فنی ایده را دارا می باشد و قصد فروش دانش فنی را دارد.

در مورد 1 فرد دارای ایده پس از تکمیل فرم پذیرش و طرح کسب و کار و در صورت تایید داوری طرح کسب و کار توسط داور و طرح در شورای فناوری پذیرش شده و با او قرارداد بسته می شود.

در مورد 2 فرد دارای ایده پس از تکمیل فرم پذیرش و طرح کسب و کار  راهنمایی داده می شود که با یک استاد که با ایده ایشان مرتبط باشد صحبت کند و موافقت استاد را کسب نماید سپس قراردادی سه جانبه مابین فرد دارای ایده و مجری که در اینجا استاد دانشگاه یا مرکز تحقیقاتی است و دانشگاه به عنوان حامی بسته می شود.

در مورد 3 فرد دارای ایده پس از تکمیل فرم پذیرش و طرح کسب و کار در صورتی که قصد فروش دانش فنی را داشته باشد اقدامات اولیه نامه نگاری و جلسات مرتبط برگزار می گردد.

 

پذیرش افراد حقوقی:

در صورتی که فرد مراجعه کننده دارای ایده سلامت محور بوده همچنین شرکت ثبت شده داشته باشد فرایند پذیرش به این صورت است:

یا فرد دارای طرح کسب و کار است یا تقاضای مشاوره جهت تکمیل طرح کسب و کار را دارد که در صورت تقاضا جهت مشاوره پس از دادن درخواست کتبی جهت مشاوره به تیم مستقر در مرکز وصل می گردد.

روند پذیرش:

  1. تکمیل فرم پذیرش و طرح کسب و کار
  2. ارسال طرح کسب و کار جهت داوری
  3. در صورت تاییدد داوری طرح کسب و کار در شورای فناوری مرکز رشد پذیرش شرکت طرح می گردد
  4. در صورت تایید پذیرش در شورا عقد قرارداد با فناور در مرحله رشد صورت می گیرد