فرم درخواست عضویت در مرکز رشد فناوری سلامت

نحوه ارسال فرم پس از تکمیل

پس از تکمیل فرم درخواست/پذیرش نسبت به ارسال از طریق پست الکترونیکی به آدرس htc@kums.ac.ir و یا شماره فکس 38214399-083 داخلی 0 اقدام نمایید.