نام واحد : طرح های فناورانه و کارگاه ها

مسئول واحد: شیوا امینی

تلفن: 08338214399 - داخلی شماره 6

شرح وظایف:

   • هماهنگی و پیگیری جلسات دانشگاه نسل سوم
   • انجام امور مربوط به برگزاری نمایشگاه ها، کارگاه ها و همایشها
   • ارایه گزارش دوره ای به دفتر کمیته بهره وری دانشگاه
   • انجام امور مربوط به هماهنگی های لازم و پی گیری برقراری ارتباطات فی مابین مرکز رشد و سایر سازمانهای مرتبط
   • ساماندهی و تهیه و تنظیم گزارشات مرتبط با همکاری ها و تعاملات مابین مراکز رشد و سایر سازمانهای مرتبط