نام واحد : کارشناس پرداخت های مالی

مسئول واحد: ژیلا مشعشعی

تلفن: 08338214398 - داخلی شماره 8