نام واحد : دفتر مالکیت فکری و اختراعات

مسئول واحد: دکتر سمیرا جعفری

کارشناس واحد : زهرا زارعی

تلفن: 08338214399 - داخلی شماره 4