نام واحد : اختراعات

مسئول واحد: زهرا زارعی

تلفن: 08338214399 - داخلی شماره 5

شرح وظایف:

          •