معاون مرکز رشد

نام واحد : معاون مرکز رشد فناوری سلامت

مسئول واحد: دکتر رضا محمدی

تلفن: 08338214398 - داخلی شماره 3