معاون مرکز رشد

نام واحد : معاون مرکز رشد ففناوری سلامت

مسئول واحد: دکتر آرمین دادگر

تلفن: 08338214398 - داخلی شماره 3