نام واحد : حقوقی و امور قراردادها

مسئول واحد: مرتضی قنبری

تلفن: 08338214399 - داخلی شماره 5

شرح وظایف:

    • تهیه و تنظیم متن قرارداد و نظارت بر روند انعقاد آنها
    • انجام امور مربوط به  حقوق مالکیت فکری و کارشناسی اختراع
    • اخذ تضمینات مالی مورد نیاز و پیگیری حقوقی و کیفری قراردادهای مرتبط با مرکز در مراجع قضایی
    • ارایه مشاوره های حقوقی لازم به مدیران، کارکنان و فناوران مرکز
    • جمع آوری، بررسی و تنظیم اطلاعات لازم برای تهیه آیین نامه های مرتبط با فعالیتهای مرکز