واحد ارتباط با صنعت و سازمان ها

 

نام واحد : دفتر ارتباط با صنعت و سازمان ها

مسئول واحد: دکتر سیدمجتبی احمدی

تلفن: 08338214398 - داخلی شماره 9

 

نام واحد : دفتر ارتباط با صنعت و سازمان ها

مسئول واحد: فرح غلامی راد

تلفن: 08338214398 - داخلی شماره 9