واحد ارتباط با صنعت و سازمان ها

نام واحد : ارتباط با صنعت و سازمان ها

مسئول واحد: فرح غلامی راد

تلفن: 08338214398 - داخلی شماره