نام واحد : پذیرش و ارزیابی شرکت ها

مسئول واحد: خانم زهره اوجی / دکتر صبا میرزایی

تلفن: 08338214399 - داخلی شماره 7

شرح وظایف:

    • انجام امور مربوط به پذیرش صاحبان ایده، فناوران و نوآوران در حوزه سلامت
    • انجام امور مربوط به ارزیابی واحدهای فناور
    • مشاوره به واحدهای فناوردر خصوص نحوه ثبت نام در سایت دانش بنیان  و دانش بنیان شدن
    • اطلاع رسانی به فناوران، اعضای هیات علمی و سایر ذینفعان در خصوص موارد مرتبط فناوری از جمله کارگاه ها، نمایشگاه ها، جشنواره ها و استفاده از تسهیلات مالی دانشگاه و سایر سازمانهای حمایت کننده مالی
    • انجام امور مربوط به شورای فناوری دانشگاه از جمله تهیه دستور کار جلسه به همراه مستندات و پی گیری مصوبات