نام واحد :دبیرخانه

مسئول واحد: مهوش تیمورنیا

تلفن: 08338214398 - داخلی شماره 2

شرح وظایف:

  • دریافت و ارسال نامه ها، بخشنامه ها و سایر مراسلات اداری از طریق اتوماسیون، دورنگار و پست و پی گیری های بعد
  • تفکیک نامه های صادره و وارده و حفظ و نگهداری آنها
  • پاسخگویی به سؤالات مراجعان در ارتباط با وظایف محوله
  • مسئول هماهنگی جلسات ریاست مرکز
  • ثبت نامه‌ها و تحویل آن به اقدام کننده و در صورت لزوم دریافت رسید