ارتباط مستقیم

ارتباط مستقیم با دکتر کامبیز ورمیرا - ریاست مرکز رشد فناوری سلامت