درباره مدیریت توسعه فناوری سلامت

مدیریت توسعه فناوری سلامت دانشگاه در راستای ارتقاء کمی و کیفی فعالیت های فناورانه اعضاء محترم هیات علمی، پژوهشگران، دانشجویان و فناوران استان و به کارگیری عملی نتایج پژوهش های انجام شده در حوزه سلامت به انجام وظایف محوله زیر اهتمام دارد:

  • حمایت و پشتیبانی از فناوری های سلامت، فناوران، شرکت ها، پروژه های حوزه فناوری سلامت
  • حمایت از مالکیت فکری و معنوی فناوری های سلامت
  • برنامه ریزی و سیاستگذاری توسعه فناوری در سلامت
  • ایجاد، توسعه و نظارت بر نهادهای فناوری شامل مرکز رشد فناوری و شرکت های دانش بنیان
  • مدیریت و هدایت توسعه فنآوری های پیشرفته تخصصی در حوزه سلامت
  • انجام فعالیت های مطالعاتی در حوزه فناوری سلامت
  • پایش و ارزشیابی وضعیت فناوری سلامت دانشگاه