• دانشکده پزشکی دکتر شیوا روشن خواه
  • دانشکده داروسازی دکتر رضا تحویلیان
  • دانشکده دندانپزشکی دکتر محمد مسلم ایمانی
  • دانشکده پرستاری و مامایی دکتر سوسن حیدر پور
  • دانشکده پیراپزشکی دکتر احسان خدامرادی
  • دانشکده بهداشت دکتر امیر حسین نافذ
  • دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی دکتر رضا محمدی