برگزاری نخستین دوره مدرسه کسب و کار شامل دو کارگاه صبح و عصر به مدت 8 ساعت


345بل

این کارگاه توسط مرکز رشد فناوری سلامت همزمان با برگزاری همایش مدیران مراکز رشد منطقه غرب و جنوب غرب کشور در محل مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی با شرکت فناوران عضو مرکز رشد، اعضاء هیات علمی و دانشجویان در دو بخش  1- مدیریت کسب وکارهای کوچک 2- طراحی وتدوین مدل کسب و کارهای کوچک با حضور مهندس فرزین فردیس از اساتید برجسته برگزار شد.