طرح های فناوری در اولین فراخوان طرح‌های فناوری دانشگاه

در شورای فناوری خرداد 1397 دانشگاه، طرح های ارسال شده به فراخوان طرح‌های فناوری و نتایج داوری صورت گرفته مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت با دو طرح تولید ماده موثره دارویی اولانزاپین و تامسولوسین هیدروکلراید موافقت شد.