مروری بر دومین رویداد ملی کارافرینی اینوتک سلامت

34343456 

 

دومین رویداد ملی اینوتک سلامت

در این رویداد سه روزه 137 نفر در قالب 42 تیم از رشته های علوم پزشکی و علوم مهندسی و نیز رشته های مرتبط با کسب و کار شرکت داشتندو با یکدیگر برای طراحی مدل کسب وکار دانش بنیان خود به رقابت پرداختند.. ازنکات مهم این رویداد سخنرانی دکتر کریم درباره موانع و مشکلات عملیاتی شدن دانشگاه نسل سوم و نیز لزوم توجه ویژه به آموزش دانشجویان برای راه اندازی شرکت های دانش بنیان  و در کل فرصت دادن به دانشجویان و اعتماد به آنها بود که با استقبال مسئولین وزارتخانه از جمله قائم مقام معاون تحقیقات وزارتخانه و شرکت کنندگان همراه شد. هم چنین دکتر کریم در پانل دانشگاه نسل سوم با اشاره به اقداماتی که تاکنون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در این زمینه انجام داده است؛ روسا و مسئولین ارشد سایر دانشگاه های علوم پزشکی کشورحاضر در رویداد ؛ خواستار استفاده از دانش و تجربه مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در این زمینه شدند.

979789

 لازم به ذکرست این رویداد در 3 بخش تخصصی شامل کارگاه های آموزشی، پانل های تخصصی و منتورینگ و کارتیمی برگزار شد که برنامه ریزی و منتورینگ این رویداد به طور اختصاصی توسط مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه صورت پذیرفت. 

54544541

در پایان این رویداد پس از تقدیر از برگزیدگان؛ مقرر شد که دبیرخانه دائمی این رویداد در وزارتخانه بهداشت با محوریت مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ایجاد گردد و قرار شد رویداد اینوتک 3 در شیراز برگزار گردد.

 

برگزیدگان دومین رویداد اینوتک ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ:

  

ﺍﻳﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﺑﺮﺗﺮ

ﺗﻴﻢ ﺭﺍﺣﺖ ﺩﺍﺭﻭ (ﺍﻳﺪﻩ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ)

ﺗﻴﻢ ﺗﻢ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ (ﺍﻳﺪﻩ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺗﻢ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺑﻴﻮﻓﻴﺪﺑﻚ)

ﺗﻴﻢ ﺭﻫﻴﺎﺭ (ﺍﻳﺪﻩ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﻛﻤﻜﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺮﻙ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﺑﺪ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎﻱ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ)

 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ

ﺗﻴﻢ ﻫﻮﺵ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺳﻴﻨﺎ (ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎﺯ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﻻﭘﺎﺭﻭﺳﻜﻮﭘﻲ)

 ﺟﺎﻳﺰﻩ ﻭﻳﮋﻩ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺍﻭﻟﻴﻪ

ﺗﻴﻢ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ (ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎﺯ ﻭﺯﻥ ﺩﺭ ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﭘﺰﺷﻜﻲ)

 ﺁﺳﺘﻴﻦ ﻳﺎﺭ (ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻛﻤﻚ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻦ ﺣﺮﻛﺘﻲ)

 ﺟﺎﻳﺰﻩ ﻭﻳﮋﻩ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ

 ﺗﻴﻢ ﭘﺎﺭﺱ ﺳﻴﻨﺎ ﻳﺎﺧﺘﻪ (ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻨﻴﻦ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺷﺪﻩ ﮔﺎﻭ)

 

555115151510